سلام

بنده فقط آدرس ایه رامینویسم که خواننده خودبدنبال مطلب برود.آیاتی که برای شفاء وعلاج بیماری استفاده می شوند

آیه۱۲سوره توبه

آیه۵۷سوره یونس

آیه۶۲سوره الاسراء

آیه۶۹سوره النحل

آیه۸۰سوره الشعراء

آیه۴۴سوره فصلت

آیه۱۷۸سوره البقره

آیه۶۶سوره انفال

آیه۲۸سوره نساء

آیه۶۹سورهالانبیاء

آیه۷۰سوره فرقان

آیه۴۵سوره الانعام

آیه۱۳۰سوره الانعام

بعدازنوشتن هرایه درآخربنویسیم

لاحول ولاقوه الابالله العلی العظیم

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۰ساعت 22:28  توسط عبدالنبی  |